הצהרת ומדיניות פרטיות –  פרו כארד

 

מדיניות פרטיות באתר

 1. האתר (כהגדרתו בתנאי השימוש החלים גם על הצהרה זו) מתייחס בכבוד לפרטיות משתמשיו.
 2. כל האמור בתנאי השימוש וביתר המסמכים המשפטים באתר יחול גם על מסמך זה והמונחים הננקטים שם יחולו גם כאן.
 3. הצהרת ומדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעת ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון המפורסם בכל עת רלוונטית.

 

המידע הנאסף והשימוש בו

 1. שימו לב שמטרת האתר היא הצגת נתונים, תכנים ופרטים המתייחסים אליכם בפני צדדים שלישיים בצורה ייחודית, יעילה ונאה לעין. לפיכך, כל מסמך, מידע, נתון, פרט, תמונה או כל רכיב אחר שנמסר לאתר ונכלל בשירותים המסופקים לכם, לא יהיה סודי אלא יפורסם ויקושר עם שמכם. אנא הקפידו כי כל אותם רכיבים יהיו נכונים, מדוייקים, לא פוגעים ויימסרו לנו לאחר הפעלת שיקול דעתכם.
 2. האתר אף עשוי לאסוף עליכם הן מידע (לרבות מידע אישי, ככל שתחליטו) שתמסרו לאתר ביוזמתכם והן מידע שיאסף על ידי האתר במהלך שימושכם בו.
 3. כמו כן נשמר בידי האתר מידע אשר אינו מתפרסם באופן יזום, דוגמת הסיסמא שלכם, תכתובות פנימיות, עותקי הסכמים ככל שיחתמו, היסטוריית הפעילות שלכם עם האתר, תשלומים שביצעם לאתר ופרטי החבילות שרכשתם וכן כל מידע אחר שצויין לידו במפורש כי לא יתפרסם.
 4. כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו לאתר, אולם בלא למוסרו יתכן ולא תוכלו להשתמש בשירותים כאלו ואחרים שהאתר מעמיד לרשותכם או שהשימוש בהם יהיה יעיל פחות מהצפוי. אם בחרתם למסור את המידע ולעשות שימוש בשירותים, אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם.
 5. האתר אף עשוי להשתמש באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת ‘עוגיות׳ (Cookies), Facebook Pixelואחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלכם בו, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות, לביטול הצורך להקליד את פרטיכם כל פעם מחדש, לצרכי אבטחת מידע וכדומה.
 6. ‘עוגיות׳ (Cookies), למשל, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה׳עוגיות׳ יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות ישמרו במחשבכם (ולא אצל האתר).
 7. אם אינכם רוצים לקבל ‘עוגיות׳ תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. עם זאת, זיכרו שנטרול ה׳עוגיות׳ עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרים אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה׳עוגיות׳ במחשבכם בכל רגע. אל תעשו זאת אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים שונים במקום בטוח.
 8. בעת השימוש באתר יצטבר אצלנו מידע על התנהלותכם באתר וברשת, על פרויקטים שאתם נוטלים בהם חלק או מעניינים אתכם, מידע או פרסומות שקראתם, העמודים שבהם צפיתם, הנושאים שעניינו אתכם, בעלי המקצוע עימם עמדתם בקשר, המחשב שבאמצעותו ניגשתם לאתר ועוד. המידע ישמר במאגרי האתר. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:
  • כדי לאפשר לכם להשתמש בשירותים שונים באתר, כפי שיוצעו מעת לעת.
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וציפיות המשתמשים באתר, וכן כדי לבטל כל שירות ו/או תוכן קיים.
  • לשם יצירת כרטיסים מקוונים, תכנים מקודמים, אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיכם, ככל שהדבר יהיה רלוונטי ועוד.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניכם בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלכם, ככל שהדבר יהיה רלוונטי.
  • לשם משלוח מידע ופרסומות באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי (SMS למשל) וכן הודעות הקשורות לתפקוד האתר והשלמת העסקאות שלכם באמצעותו. מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם. עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות המתייחסות לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד.
  • ליצירת קשר אתכם במקרה הצורך.
  • לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי או אישי עבור האתר וכן עבור מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המידע שימסר לכל צד שלישי יהיה סטטיסטי בלבד ולא יזהה אתכם אישית.
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
 9. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

 

אין אחריות למידע הנכלל באתר

 1. אנא שימו לב שהמידע הנמצא באתר ביחס למפורסמים בו ולמקבלי השירותים ממנו נמסר כולו על ידי אותם אנשים, ואינו נאסף או נמצא באחריות האתר.
 2. המידע מוצג לכם “כמות שהוא” (As-Is) מבלי אחריות או מצג להעדר תקלות, להתאמה לצרכיכם וכדומה, הכל כמפורט בתנאי השימוש של האתר. אין להסתמך עליו כמכשיר יחיד, אלא כמקור למידע ראשוני בלבד.
 3. ככל שאיתרתם שגיאה בנתונים הנמצאים באתר, אנא עדכנו אותנו ואנו נפעל בהתאם.

 

מסירת מידע לצד שלישי

 1. האתר יהיה רשאי לעשות כל שימוש שימצא לנכון בפרטיכם האישיים והמידע שנאסף אצלו ביחס אליכם ולפעילותיכם. אולם, האתר לא יעביר לצד שלישי כלשהו את פרטיכם האישיים המזהים אלא במקרים או נתונים כמפורט להלן:
  • לעובדי ונציגי האתר וכן הספקים המנויים בו לשם הפעלת האתר, יצירת כרטיסיכם, וכן אספקת כל שירות אחר אותו ביקשתם.
  • מידע סטטיסטי או אחר שאינו מזהה אישית.
  • אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באתר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לאתר, לרבות כל נסיון לבצען. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
  • אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאתר למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו;
  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין האתר;
  • מקום בו האתר יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • בין חברות הקשורות למפעילת האתר או ככל שהאתר ו/או עסקיו ימכרו ו/או יועברו לאחרים, ובלבד שאף הם יהיו כפופים למדיניות זו.
 2. אם האתר יתמזג עם גוף אחר או ימזג פעילות (כולה או חלקה) עם צד שלישי – האתר יהיה זכאי להעביר לגוף הממוזג העתק מן המידע שנאגר אודותיכם, ובלבד שאותו גוף ייטול על עצמו את הוראות והתחייבויות הצהרת מדיניות פרטיות זו ויכבד אותה.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

 1. בפרסומות שונות באתר יתכן שתופעלנה ‘עוגיות׳ של חברות מסחריות אחרות שאינן האתר. השימוש שחברות אלה עושות ב׳עוגיות׳ ובמנגנונים דומים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל׳עוגיות׳ של האתר ולאתר אין גישה ל׳עוגיות׳ שלהן.

 

זכות לעיין במידע והסרה מקבלת הדיוורים

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באי-כוחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע הרלוונטי לו עצמו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. תהליך זה מוגדר בחוק.
 2. האתר עומד בדרישות החוק ויכבד כל פניה לעיון, מחיקת או שינוי מידע, בהתאם לחוק.
 3. שימו לב שאם תבקשו מחיקה של חשבונכם אצלנו לפי חוק הגנת הפרטיות בוודאי שנבצע זאת, אולם המידע המתייחס אליכם (אך אינו מזהה אתכם) ישאר שמור במאגר המידע של האתר, כחלק מפעילותו ביחס לפרויקטים השונים.
 4. בהתאם, ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת מקבלי הדיוורים, גם לאחר שנרשמתם אליה, האתר יפעל כמיטב יכולתו לבצע את בקשתכם במהירות סבירה, בנסיבות הקיימות.

 

שונות

 1. בכל שאלה ובקשה תוכלו לפנות אלינו במייל שלהלן: info@pro-card.co.il.
 2. האתר אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרים אליהם ניתן להגיע מקישורים באתר או למדיניות הפרטיות של בעלי מקצוע ששמם נמסר על ידי האתר. בכל אתר וביחס לכל עסק הינכם נדרשים לבדוק את המדיניות הרלוונטית ולפעול לפי שיקול דעתכם.